ساعت نزدیک 6 غروب است . خط چشمم را می گذارم توی جیب مانتوام و می روم دستشویی . توی آینه نگاه می کنم و فکر می کنم این چشمهای خسته را کجا قبلا دیده بودم . می آیم بیرون و روبروی پنجره می ایستم و دلم می خواهد از همین طبقه ی دوم ساختمان خودم را پرت کنم پایین و دیگر نفهمم دنیا کجای کارش گیر است که هی متلاشی ام می کند

/ 4 نظر / 4 بازدید
زهرا

راستی راستی معصومه آخرش نفهمیدیم دنیا کجای کارش گیر است امروز سکوتش را شکست. آمد توی همین مجازه بازار لعنتی چند کلمه ای گفت و مثل هر بار قائله را به هوای خودش ختم کرد و رفت آمد و اسم زندگی من را گذاشت بازی مسخره کودکانه و رفت معصومه تو می دانی برای آباد کردن یک مخروبه .... آن هم با این چهارچوبه های تق و لق ... چقدر زمان لازم است ؟ تو می دانی کدام ذکر آرامم می کند. یک ذکر بلدی که من بگویم و دوام بیاورم ... به من ذکر یاد بده معصومه

زهرا

قول داده ام که گریه نکنم گفته بودم این غم نیست. این شادی زندگی من است. گفته بودم .. آخ ... می شود بزنم زیر تمام حرفهام ؟ مغصومه .. چقدر بد است که پنجره داشته باشی توی یک ارتفاع بلند .. اما محکوم باشی به ماندن.