بعضی روزها سخت می گذرد بعضی روزها سخت تر .اما این صفت تفضیلی ِ ساده عمری از آدم می کاهد . وقتی خودت را برای بدترین ها آماده می کنی دیگر محل ِ سگ به این سختی ها نخواهی گذاشت . و تو برای خودت از همین حالا ، دلیل می آوری که زندگی بالا و پایین دارد . شادی دارد ، غصه دارد و تو خودت را برای این غصه ها مجهز کرده ای . هر چند سهم زندگی ِ من از همان اولش ... بی خیال . زندگی است دیگر . 

پ.ن : گاهی فرمان ِ زندگی بد می پیچد و در یک بیابان ِ بی آب گیر می افتی . همانقدر که خدا در دشت های پر گل هست در بیابان هم هست .

پ.ن : دلم می خواهد یک روزی برای تمام این دلتنگی ها و خستگی ها و نگرانی های امروزم بخندم از ته دلم . می شود خدا ؟ هر چند اگر هم نشد راضیم . حقم این بوده . 

پ.ن : آهای خدای ِ مهربانم پنج شنبه شده . امشب می بینمت خدا . (سلماز و زهرا به یادتان هستم همیشه . پنج شنبه ها ، کمیل می که می خوانم )

/ 1 نظر / 4 بازدید
این روزها..

خیلی وقت بود نیامده بودم اینجا ... خیلی وقت بود خیلی جاها نرفته بودم ... هوم ... صفت تفضیلی!! ... روزهای به اندازه "یک عمر" سخت تر ... دیده ای؟؟ .. بین سخت و سخت تر در نوسان است ها .. آسان ندارد .. بابت کمیل زیاد خوشحال شدم .. زیاد ..