چگونه می شود وقتی که انحنای ِ لبهای خودت سر پایینی است و نم ِ چشمهات خشک نشده خیس می شوند ، وقتی که یک کوه ِ درد روی دلت سنگینی کند لبخند بزنی و "او" را دلداری بدهی که چون تو خوبی باید خوب باشد ، باید بغض نکند ، باید بخندد ؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
داستانک

زین سودا چه سود که او هرگز این را نداند . . . ( خواستم به طاعون مبتلا شوم ، همین! )