بخت ِ بلند با پیشانی بلند نظیر به نظیر نیست

بالا بلند

گیسو بلند

پیشانی بلند

قد کشیده دخترک ، استخوان ترکانده . دلبری می کند با آن چشم های سیاه شهلائیش . خوب هم بلد است پدر سوخته . ولی می دانم با این همه لوندی هم هیچ گُهی نمی شود .

انگار کن نه دختری آمده ، نه دل مردی را برده ، نه میان عشق بازی منگ شده و لال مانده تا ابد. انگار کن آدمی به دنیامده اصلا ، آدم که هیچ گُهی نشود بهتر که از ازل نباشد.

/ 0 نظر / 29 بازدید