دلم می خواهد مقدار زیادی "می" یا " شراب " یا به قول امروزی ها " درینک " بنوشم و از شدت مستی تلو تلو بخورم و هیچ چیزی از زندگی سگی و ایضا جهنمی نفهمم ...

 

/ 0 نظر / 9 بازدید