خانه جایی است که من بغضم را بریزم روی بالش که من خانه ندام و بغض دارد خفه ام می کند که شب دراز است و من بی خانه کجا گریه کنم ....

/ 9 نظر / 4 بازدید
یوتاب

خصوصی

زهرا

بازی کن .. با زندگی راه بیا دختر .. یک روز می بینی حوصله اش سر می رود از تاب و تحملت .. با زندگی نجنگ .. بازی کن .. بخند و بازی کن ..

اين روزها ...

زهرا! همیشه میگویی من صبورم ... من راه آمدم انگار ... ولی من هم ...

اين روزها ...

اووووه!! یادت میاد معصومه اون پست منو؟؟؟ که بازی داشت؟؟ که گفته بودم تو خوب بازی میکنی؟؟؟ معصومه هنوز خیلی مونده ... خیلی ... ببین منو ...

زهرا

تولدت است .. چند قدم بیشتر تا بهار نمانده و چه وقتی زیباترین از این روزها برای آمدن ... بیست و چهار زندگانی ات بی رنج باد ..

خورشید خانوم

آسمانی ، زمینی شدنت ... مبارک گفتن که ندارد اما خب به هر حال خوش آمدی ... آبی باشی یا حق