..::طاعون زدگی::..

عطر کافور می آید ، فاتحه هایتان را آماده کنید