..::طاعون زدگی::..

عطر کافور می آید ، فاتحه هایتان را آماده کنید

» یک بار دیگر :: ۱۳٩٦/۱/٢٧
» یه عمر مثل قهرمان زندگی کن. :: ۱۳٩٥/٥/٤
» ای دوای درون خسته دلان :: ۱۳٩٥/٤/۱٠
» به نا امیدی از این در مرو، بزن فالی :: ۱۳٩٥/۳/٢٢
» تو کافر دل... :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» حسرتت به دلم موند... :: ۱۳٩۳/٢/۳
» وقتی با سر می روی توی واقعیت ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» یک روزی که تولد توست... :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» از زندگانیم گله دارد جوانیم ... شرمنده ی جوانی از این زندگانیم :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» درد ما را در جهان درمان مبادا بی‌شما * :: ۱۳٩٢/٢/۱
» زنهار که خون می چکد از گفته ی سعدی .... هر ک این همه نشتر بخورد خون بچکاند :: ۱۳٩٢/٢/۱
» تب داشتی ، تاب ِ من رفته بود ... :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» از همانجا ... :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» بهار دلکش رسید :: ۱۳٩٢/۱/٢
» باید دخترت شبیه من شود :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» از روایت های زندگی :: ۱۳٩۱/٩/۸
» ۱۳٩۱/۸/۱٧ :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» این شهر پر از نامردهاست ... :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» ای روزگار ِ عافیت شکرت نکردم لاجرم .... :: ۱۳٩۱/۸/۳
» او می رود دامن کشان ، من زهر تنهایی چشان :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» از قصه های علی و پریچهر :: ۱۳٩۱/٧/٩
» مهرانه :: ۱۳٩۱/٧/۱
» یک روز بیا به من سری بزن :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» از روزهای ِ که می رود :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» و خداوند کافی است :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» برهیچ دلی مباد و بر هیچ تنی ... آنچ از غم هجران تو در جان من است :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» خاک بر فرقش نشیند آن که یار از من گرفت :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» یک میل ِ تعریف نشده :: ۱۳٩۱/٦/۸
» دکترم گفته مریض است دلش را ببرد ... گره بر پنجره فولاد خراسان بزند * :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» ۱۳٩۱/٥/٢۱ :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» ۱۳٩۱/٥/٢٠ :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» ۱۳٩۱/٥/۱٧ :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» این شبیخون بلا :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» ۱۳٩۱/٤/٢ :: ۱۳٩۱/٤/٢
» ۱۳٩۱/٢/٢٢ :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» رنگ چشم های ِ آفتابیش :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» پیازها :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» مه لقا :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» ۱۳٩۱/۱/۱۸ :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» از قصه ها :: ۱۳٩۱/۱/٩
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۸ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» عاشقی ها :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۳ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» از میان این روزهای ِ منتظر :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٦ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» روز دانش*جو که نه شب ِ دانش*جوست :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» ۱۳٩٠/٩/۱٤ :: ۱۳٩٠/٩/۱٤
» ۱۳٩٠/٩/٧ :: ۱۳٩٠/٩/٧
» ۱۳٩٠/۸/٢٥ :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» فرزند ِ نا خلف :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» گودر عزیز :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» ۱۳٩٠/۸/٢٠ :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» انت الذی :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» تو رب النوع هر چه عشق ، هر چه عاشقی ... :: ۱۳٩٠/۸/٦
» ۱۳٩٠/٧/۱٥ :: ۱۳٩٠/٧/۱٥
» ۱۳٩٠/٧/۱٠ :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» ۱۳٩٠/٦/۳۱ :: ۱۳٩٠/٦/۳۱
» ۱۳٩٠/٦/۳٠ :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» ۱۳٩٠/٦/٢۸ :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» ۱۳٩٠/٦/٢۸ :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» ۱۳٩٠/٦/٢٥ :: ۱۳٩٠/٦/٢٥
» ۱۳٩٠/٦/۱٤ :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» ۱۳٩٠/٦/٦ :: ۱۳٩٠/٦/٦
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: ۱۳٩٠/٦/۳
» ۱۳٩٠/٥/۳۱ :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» قدر :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» و اما سلام ... :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» ۱۳٩٠/۱/٤ :: ۱۳٩٠/۱/٤
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٩ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٧ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۱ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٩/۱۱/٩ :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» ۱۳۸٩/۱۱/٩ :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» ۱۳۸٩/۱۱/٧ :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٦ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» ۱۳۸٩/۱٠/٩ :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» ۱۳۸٩/۱٠/٧ :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» ۱۳۸٩/٩/٢٧ :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» ۱۳۸٩/٩/٢٧ :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» ۱۳۸٩/٩/٢٦ :: ۱۳۸٩/٩/٢٦
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» ۱۳۸٩/٩/٢٠ :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» ۱۳۸٩/٩/۱٢ :: ۱۳۸٩/٩/۱٢
» ۱۳۸٩/۸/٤ :: ۱۳۸٩/۸/٤
» ۱۳۸٩/٧/۳٠ :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
» ۱۳۸٩/٧/۱٧ :: ۱۳۸٩/٧/۱٧
» ۱۳۸٩/٧/۱٧ :: ۱۳۸٩/٧/۱٧
» ۱۳۸٩/٧/۱٦ :: ۱۳۸٩/٧/۱٦
» ۱۳۸٩/٧/۱ :: ۱۳۸٩/٧/۱
» ۱۳۸٩/٤/۱۳ :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» ۱۳۸٩/٤/۱٠ :: ۱۳۸٩/٤/۱٠
» ۱۳۸٩/٤/٤ :: ۱۳۸٩/٤/٤
» ۱۳۸٩/۳/٢٥ :: ۱۳۸٩/۳/٢٥
» ۱۳۸٩/۳/۱٩ :: ۱۳۸٩/۳/۱٩
» ۱۳۸٩/۳/۱۸ :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» ۱۳۸٩/۳/۱٦ :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» ۱۳۸٩/۳/۱۳ :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
» ۱۳۸٩/۳/۸ :: ۱۳۸٩/۳/۸
» ۱۳۸٩/۳/٧ :: ۱۳۸٩/۳/٧
» ۱۳۸٩/٢/٢۳ :: ۱۳۸٩/٢/٢۳
» ۱۳۸٩/۱/٢٢ :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» ۱۳۸٩/۱/٢٢ :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» ۱۳۸٩/۱/۱۸ :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» ۱۳۸٩/۱/٢ :: ۱۳۸٩/۱/٢
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٩ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٩ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٥
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
» ۱۳۸۸/۱٢/٤ :: ۱۳۸۸/۱٢/٤
» ۱۳۸۸/۱٢/٢ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» ۱۳۸۸/۱٢/۱ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱
» مهر آمد ... :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٧ :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٠ :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٠
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» بوی باران تازه می آید ... :: ۱۳۸۸/۱۱/٦
» آدم بزرگهای ِ خسته :: ۱۳۸۸/۱۱/٤
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٩ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٩ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٩ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
» یادم باشد کفش سفید نخرم دیگر ... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٤ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۳ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» دوشنبه ی دیروزم :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» نویسندگی ِ با هم 2 :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٧ :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٧
» نویسندگی ِ با هم :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» خواب زده :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٢ :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» بگذارید دستش را بالا بیاورد ... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» پیکر ِ فرهاد :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
» ۱۳۸۸/۱٠/٩ :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
» ۱۳۸۸/۱٠/٩ :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
» ۱۳۸۸/۱٠/٧ :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» ۱۳۸۸/۱٠/٢ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
» ۱۳۸۸/۱٠/۱ :: ۱۳۸۸/۱٠/۱
» ۱۳۸۸/٩/٢۸ :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» ۱۳۸۸/٩/٢٦ :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» ۱۳۸۸/٩/٢٥ :: ۱۳۸۸/٩/٢٥
» ۱۳۸۸/٩/٢٤ :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
» ۱۳۸۸/٩/٢۱ :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» هوای گریه دارم :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» ۱۳۸۸/٩/۱٤ :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» بی سر و ته :: ۱۳۸۸/٩/۱
» ۱۳۸۸/۸/٢٦ :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» افسردگی شاخ و دم ندارد که :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» گذشت زمانی که موهام را باد دوست داشت ... :: ۱۳۸۸/۸/۱۱
» هشت شاید عدد مقدسی باشد بعد از این تکرار ... :: ۱۳۸۸/۸/۸
» ۱۳۸۸/۸/٥ :: ۱۳۸۸/۸/٥
» ۱۳۸۸/٧/٢٩ :: ۱۳۸۸/٧/٢٩
» ۱۳۸۸/٧/٢٦ :: ۱۳۸۸/٧/٢٦
» ۱۳۸۸/٧/٢٥ :: ۱۳۸۸/٧/٢٥
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: ۱۳۸۸/٧/٢۳
» ۱۳۸۸/٧/٢۱ :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
» ۱۳۸۸/٧/۱۸ :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» ۱۳۸۸/٧/۱۸ :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» ۱۳۸۸/٧/۱۳ :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» ۱۳۸۸/٧/۱۳ :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» ۱۳۸۸/٧/۱٢ :: ۱۳۸۸/٧/۱٢
» ۱۳۸۸/٧/۱٢ :: ۱۳۸۸/٧/۱٢
» ۱۳۸۸/٧/٩ :: ۱۳۸۸/٧/٩
» ۱۳۸۸/٧/٩ :: ۱۳۸۸/٧/٩
» این روزهایی که نمی گذرند :: ۱۳۸۸/٧/٧
» ۱۳۸۸/٦/۳۱ :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
» الغوث ... الغوث... خلصنا من النار یا رب :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
» ۱۳۸۸/٦/۱٦ :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» ۱۳۸۸/٦/۱٥ :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
» ۱۳۸۸/٦/۱٥ :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
» نوستالژیانه :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
» ۱۳۸۸/٦/٧ :: ۱۳۸۸/٦/٧
» بخت ِ بلند با پیشانی بلند نظیر به نظیر نیست :: ۱۳۸۸/٥/۳۱
» زندگی سگی :: ۱۳۸۸/٥/۳۱
» ناخنم شکست ، دلم کجاست :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» .... :: ۱۳۸۸/٥/٢٥
» مستی نه از پیاله نه از خم شروع شده است ... از جاده ی سه شنبه شب قم شروع شده است :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
» دردا و دریغا که در این بازی خونین...بازیچه ی ایام دل آدمیان است :: ۱۳۸۸/٥/۱٤
» مثل عاشق ، شبیه معشوق :: ۱۳۸۸/٥/٧
» ... :: ۱۳۸۸/٥/٦
» فلاش فروارد :: ۱۳۸۸/٥/٤
» ..... :: ۱۳۸۸/٥/٤
» استکان کمر باریک :: ۱۳۸۸/٥/۳
» بی مخاطب :: ۱۳۸۸/٤/۳۱
» یک چفت چشم بگذار توی ظرف من :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
» نرگس ، کوتاه ، زندگی ... :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» می رقصم و می رقصم و می رقصم :: ۱۳۸۸/٤/٢٤
» انا المتحیر ... :: ۱۳۸۸/٤/٢٢
» حوِّل حالنا .... :: ۱۳۸۸/٤/٢٠
» نامحرم بوده ام آیا :: ۱۳۸۸/٤/۱٩
» من نمی خواهم نصیحت بشنوم ... :: ۱۳۸۸/٤/۱٩
» حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو :: ۱۳۸۸/٤/۱٦
» اگر در باز بود و باز پرنده ! پس در پرنده است ... :: ۱۳۸۸/٤/۱٤
» عنوان ندارد :: ۱۳۸۸/٤/۱۱
» گاری سیب فروش سر ِ میدان افتاد ... :: ۱۳۸۸/٤/٩
» جمعه را زیر رو رکن... بگو نیاید این دنیا جای او نیست :: ۱۳۸۸/٤/٥
» از سر بیکاری :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
» عالی است آنچه در سکوت است ... :: ۱۳۸۸/۳/۱٦
» من ، تو ، شب ، جمهوری ... :: ۱۳۸۸/۳/٩
» چلیپا :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» صبح روزی پشت در می آید و من نیستم ... :: ۱۳۸۸/٢/٢
» یا دائم الفضل علی البریه :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» شوک لازم نیست ، دیوانه از دست رفت ... :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» .... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» هفت ... :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» برو... :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» خدای من ..... :: ۱۳۸٧/۱۱/٥
» نوستالژی عطر ِ تو :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
» خواب زدگی ... :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» معادلات کهشکانی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۳
» اولین روز طاعون :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۳